PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA SEDIUL CENTRAL

Societatile Mediplus Exim S.R.L. cu sediul in Comuna Mogosoaia, str. Aeroportului,  nr. 53, Jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/741/2007, cod unic de inregistrare 9311280, atribut fiscal RO, și DR.MAX S.R.L., cu sediul in Comuna Mogosoaia, str. Aeroportului nr. 53 judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu numar de ordine J23/673/2007, cod unic de inregistrare RO9378655, în calitate de operatori („Societățile”), vă informează despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Societăți.

 

Societățile acționează ca operatori de date cu caracter personal pentru scopul de asigurare a pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta spațiilor aparținând Societăților, prin implementarea unui sistem de supraveghere video la punctele de acces în acestea, precum și a unor reguli privind accesul în incinta acestor spații ale Societăților, prin emiterea și acordarea de carduri de acces.

  1. Scopul, categoriile de date și temeiurile prelucrării

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de angajați, clienți, vizitatori ai spațiilor Societăților, incluzând agenți, operatori, ocupanți, antreprenori şi/sau furnizori sau alte categorii de persoane care pot avea acces in spațiile Societăților.

Societățile prelucrează datele cu caracter personal enumerate în Secțiunea 2 de mai jos pentru următoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 

 

Scop / Categorii de date

Temei legal

1


Scop
: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta spațiilor Societăților, prin implementarea unui sistem de supraveghere video la punctele de acces.

Categorii de date: Imagini ale persoanelor fizice care pătrund în incinta spațiilor Societăților, ce permit identificarea directă sau indirectă a acestor persoane

Obligație legală prevazuta de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – in privinta asigurării pazei si protectiei bunurilor şi valorilor Societăților, împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora.

Interesul legitim de a proteja bunurile si valorile Societăților.

 

2


Scop
: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta spațiilor Societăților prin emiterea si acordarea de carduri de acces si completarea datelor persoanei careia i se acorda cardul in registrul vizitatorilor.

Categorii de date: Nume, prenume, numărul și seria cărții de identitate ale persoanelor carora li se acorda card de acces

Obligație legală prevazuta de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – in privinta asigurării pazei si protectiei bunurilor şi valorilor Societăților, împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora.

Interesul legitim de a proteja bunurile și valorile Societăților.

 

 

2. Colectarea datelor cu caracter personal

Societățile au colectat datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse:

    2.1  Pentru supravegherea video: sistemul de supraveghere video amplasat în incinta spațiilor Societăților, ce a fost montat în locuri vizibile la punctele de acces;

    2.2  Pentru implementarea regulilor privind accesul in incinta spațiilor Societăților, prin emiterea si acordarea cardurilor de acces: datele se colectează direct de la persoana vizată.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Societățile utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali.

Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societăţile specializate de pază şi protecţie, societati care desfășoară activități de pază a obiectivelor, bunurilor sau valorilor, în condiţii de maximă siguranţă a acestora, precum şi protecţia persoanelor și sunt activi în sectorul de protecție și pază și își desfășoară activitatea comercială în România, Bucuresti, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Societăți. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop.

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societăților si/sau care solicită Societăților să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi instanțe de judecată, politie; sau (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societăților noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul din care fac parte Societățile care își desfășoară activitatea în comuna Mogoşoaia, Str. Aeroportului, nr. 53, jud. Ilfov, societăți care vor respecta intru-totul instrucțiunile Societăților în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

4. Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societățile vor stabili că au un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

 

Scop

Durata

1

Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta spațiilor Societăților prin implementarea unui sistem de supraveghere video.

30 de zile*;

2

Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta spațiilor Societăților, prin implementarea unor reguli privind accesul în incinta spațiilor Societăților prin emiterea și acordarea de carduri de acces si completarea datelor persoanei careia i se acorda cardul in registrul vizitatorilor.

[12 luni]

 

*Cu excepția cazului în care este necesar să fie protejate interesele legitime ale operatorului sau există obligații legale de păstrare. În astfel de cazuri, vom acționa conform legii, inclusiv în ceea ce privește informarea dvs.

5. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societățile nu mai au motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care implică distrugerea acestora.

6. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Prelucrarile de date descrise la sectiunea 1, scopurile 1, 2 si 3 sunt intreprinse in considerarea obligațiilor legale ce revin Societăților de a asigura paza și protectia unităților unde dețin valori și bunuri. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate cu acest scop, nu veți putea accesa incinta spațiilor Societăților.

7. Securitatea prelucrării datelor

Societățile vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

8. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
  2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale Societăților informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
  3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
  4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
  5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
  6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
  7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
  8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: comuna Mogoşoaia, Str. Aeroportulul, nr. 53, jud. Ilfov sau prin e-mail la dpo@drmax.ro

9. Responsabilul cu Protecția Datelor

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract:

e-mail dpo@drmax.ro

Tel: 021.301.74.74

Fax: 021.301.74.75

Adresă: Comuna Mogoșoaia, str. Str. Aeroportulul, nr. 53, Jud. Ilfov.

 

 

Data: 11.04.2023